Biuletyn Informacji Publicznej - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej
http://bip.osrodeksocjoterapiibiala.pl

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II Przetrag na termomodernizację budynku MOS Biała

Trzcianka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 512465-N-2017
Data: 19/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej, Krajowy numer identyfikacyjny 30177462200000, ul. Biała, ul. Parkowa  1, 64980   Trzcianka, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 163 066, e-mail mosbiala@gmail.com, faks 672 163 066.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca musi udokumentować wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej czterech robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych budynków o łącznej powierzchni min 2500 m2
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca musi udokumentować wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej czterech robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków o łącznej powierzchni min 2500 m2.

Załączniki:

załącznik nr 1: Treść ogłoszenia [18.2 KB]
załącznik nr 2 Modyfikacja SIWZ [74 KB]