Przetargi - archiwum

Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę artykułów papierniczych, materiałów biurowych

Biała, 16.11.2016 r.

Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę artykułów papiernicze, materiałów biurowych  na  potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej, Biała  ul. Parkowa 1  64-980  Trzcianka.   

  1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego ;

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  im. Ireny  Sendlerowej w Białej

Biała  ul. Parkowa 1  64-980 Trzcianka.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa  artykułów papiernicze, materiałów biurowych  na  potrzeby  Młodzieżowego Ośrodka  Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej. Podstawa do wyceny Formularz cenowy artykułów papiernicze, materiałów biurowych dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1. na 2017 rok  –  załącznik Nr.1 

        Termin wykonania zamówienia  od dnia  01.01.2017 roku  do  dnia  31.12.2017 roku.


       3.

                 Kryteria oceny :

                 1.1  80%          - cena,  brutto,

                 1.2  20%             - termin płatności za wykonaną usługę,

                 1.1  cena – 80%

                    Pmin ofert y           

                    Px,y =      --------------------------  * Waga 100% * 80 pkt.

                    P oferty x,y

                   Składniki oceny wyliczone będą na podstawie powyższego wzoru, gdzie:

                   - Pmin – stanowi cenę oferty najtańszej

                  - P oferty x,y – stanowi cenę kolejnej oferty

                  - przez 80 pkt. zamawiający rozumie ilość punktów jaką może uzyskać oferta 

                  - waga 100 % oznacza procentowy przelicznik dla kryterium

                 Składniki oceny wyliczone będą na podstawie powyższego wzoru

                1.2  Termin płatności za wykonaną usługę 20 %. 

                Za wykazany termin płatności  Wykonawca otrzyma  wskazaną ilość punktów.  

                 - Termin płatności za wykonaną usługę    7 dni –   5 pkt.

                 - Termin płatności za wykonaną usługę  14 dni10 pkt.

                 - Termin płatności za wykonaną usługę  20 dni15 pkt.

                 - Termin płatności za wykonaną usługę  30 dni20 pkt.


4.    Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w :

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej  w Białej

 Biała ul.Parkowa1, 64- 980  Trzcianka - sekretariat

 nie później niż do dnia  30.11. 2016 r.  do godziny 10.15

 Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej

 Biała ul. Parkowa1, 64-980 Trzcianka 

 OFERTA  NA 

 NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  30.11. 2016 r.  GODZ. 10:45.

 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest     

  maszynopis lub wydruk komputerowy).           

a)     przesłać na adres: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej

Biała ul. Parkowa 1  64-980 Trzcianka

b)     złożyć w sekretariacie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej

Biała ul. Parkowa 1  64-980 Trzcianka

 Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

 Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

c)       wypełniony i podpisany formularz oferty Załącznik nr 4,

Formularz cenowy  artykułów papierniczych, materiałów biurowych  dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1. na 2017 rok. Załącznik  Nr 1

d)    podpisany projekt umowy    załącznik Nr 2,

e)    oświadczenie załącznik Nr 3, 

        

        5.    Osoba do kontaktu Pan Ostrowski Wacław  nr. telefonu  692 296  643

        6.    Otwarcie ofert nastąpi dnia  30.11. 2016 r. o godzinie  11:00  w siedzibie Zamawiającego  świetlic Nr 1

                   

                                                                                                                      Dyrektor  MOS

                                                                                                                    Sławomir Milczarek

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2016 22:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Halina Burdzy
Ilość wyświetleń: 908
20 listopada 2016 21:41 (Halina Burdzy) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:41 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [oswiadczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:39 (Halina Burdzy) - Usunięcie załącznika [oswiadczenie_1.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)