Przetargi - archiwum

Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę środków czystości

Biała, 16.11.2016 r.

Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę  środków czystości na  potrzeby  Młodzieżowego Ośrodka   Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej.   Biała  ul. Parkowa 1     64-980  Trzcianka.   

 

       1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego ;

          Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  im. Ireny  Sendlerowej w Białej

 Biała  ul. Parkowa 1  64-980 Trzcianka.

      2.  Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa środków czystości na  potrzeby  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapi im. Ireny Sendlerowej w Białej. Podstawa do wyceny Formularz cenowy środków czystości  dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1. na 2017 rok  – załącznik Nr.1 

         Termin wykonania zamówienia  od dnia  01.01.2017 roku  do  dnia  31.12.2017 roku.

       3.

                 Kryteria oceny :

                 1.1  80%          - cena,  brutto,

                 1.2  20%             - termin płatności za wykonaną usługę,

                 1.1  cena – 80%

                    Pmin ofert y           

                    Px,y =      --------------------------  * Waga 100% * 80 pkt.

                    P oferty x,y

                   Składniki oceny wyliczone będą na podstawie powyższego wzoru, gdzie:

                   - Pmin – stanowi cenę oferty najtańszej

                  - P oferty x,y – stanowi cenę kolejnej oferty

                  - przez 80 pkt. zamawiający rozumie ilość punktów jaką może uzyskać oferta 

                  - waga 100 % oznacza procentowy przelicznik dla kryterium

                 Składniki oceny wyliczone będą na podstawie powyższego wzoru

                1.2  Termin płatności za wykonaną usługę 20 %. 

                Za wykazany termin płatności  Wykonawca otrzyma  wskazaną ilość punktów.  

                 - Termin płatności za wykonaną usługę    7 dni –   5 pkt.

                 - Termin płatności za wykonaną usługę  14 dni10 pkt.

                 - Termin płatności za wykonaną usługę  20 dni15 pkt.

                 - Termin płatności za wykonaną usługę  30 dni20 pkt.

4.    Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

               Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w :

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej  w Białej

 Biała ul.Parkowa1, 64- 980  Trzcianka

-sekretariat

 nie później niż do dnia  30.11. 2016 r.  do godziny 10.00

                 Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

               Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej

 Biała ul. Parkowa1, 64-980 Trzcianka 

 OFERTA  NA 

 NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  30.11. 2016 r.  GODZ. 10:15.

 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest     

  maszynopis lub wydruk komputerowy).           

a)       przesłać na adres: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej

Biała ul. Parkowa 1  64-980 Trzcianka

b)       złożyć w sekretariacie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej

Biała ul. Parkowa 1  64-980 Trzcianka

 Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

  Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

c)       wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik Nr 4,

d)       podpisany projekt umowy - załącznik Nr 2,

e)       oświadczenie - załącznik Nr 3,

             f)   Formularz cenowy środków czystości dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapi im. Ireny Sendlerowej w Białej ul. Parkowa 1. na 2017 rok. Załącznik  Nr 1    

         5.   Osoba do kontaktu Pan Ostrowski Wacław  nr. telefonu  692 296  643

  6.  Otwarcie ofert nastąpi dnia  30.11. 2016 r. o godzinie  10:20  w siedzibie Zamawiającego - świetlica Nr 1

                                                                                                                    Dyrektor  MOS

 

                                                                                                                  Sławomir Milczarek

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2016 22:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Halina Burdzy
Ilość wyświetleń: 1009
25 listopada 2016 20:29 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [informacja__dla_oferentlw_na___dostaw__rodklw_czystoci__na__potrzeby_ _modzieowego____orodka___socjoterapii_im_ireny___sendlerowej_w_biaej.d oc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:43 (Halina Burdzy) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2016 21:43 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)