Przetargi - archiwum

Przetarg na przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej


BIAŁA: Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej, krajowy numer identyfikacyjny 30177462200000, ul. Biała, ul. Parkowa  1, 64980   Trzcianka, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 163 066, e-mail mosbiala@gmail.com, faks 672 163 066. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.osrodeksocjoterapiibiala.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie 
http://bip.osrodeksocjoterapiibiala.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
 
Adres:
 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej. 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
 

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej. Ofertę cenową należy opracować na podstawie załączonego do SIWZ jadłospisu. Jadłospis całodniowy obejmujący: śniadanie wraz z drugim śniadaniem, obiad wraz z podwieczorkiem, kolację. Jadłospis określony został na 28 dni kalendarzowych (powtarzany w następnych dniach kolejnego miesiąca), a wykonywane dostawy muszą być zgodne z posiłkami tam szczegółowo określonymi. Maksymalna ilość osób dla których dostarczane będą posiłki wynosi 84 osoby. Liczba wychowanek uzależniona może być od dziennych stanów osobowych w MOS w Białej i może ulegać zmianom w związku z czym zamawiający będzie zamawiał z wyprzedzeniem 24 godzinnym ilość posiłków jaka musi zostać dostarczona na dzień następny z uwzględnieniem rodzaju posiłków. Rozliczenie z wykonawcą zamówienia następować będzie za faktycznie dostarczone posiłki z uwzględnieniem ich rodzaju. Szczegółowe zasady współpracy między stronami określono we wzorze umowy. Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia a) posiłki muszą odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia b) Wszystkie potrawy są przyprawiane naturalnymi bądź suszonymi przyprawami, o ograniczonej ilości soli używanej wyłącznie w trakcie przygotowywania potraw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Napoje są przygotowywane bez cukru lub dosładzane miodem pszczelim. Wszystkie potrawy są przygotowywane na bazie naturalnych produktów. Kiełbasy i wędliny zawierają minimum 70 % mięsa w swoim składzie, a potrawy rybne minimum 60 % ryby. Do smażenia używany jest olej rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50 % i zawartości kwasów wieloninasyconych powyżej 40 %. 

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:55320000-9, 55520000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:
 
Waluta:
 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 03/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe: Do oferty należy dołączyć oprócz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa następujące dokumenty - podpisane: zał. nr 1,2,3,4, parafowany na każdej stronie zał. nr 5, oraz na podstawie § 5 ust.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. Nr 228 poz.1817 - Kserokopie potwierdzającą za zgodność z oryginałem przez PPIS i Wykonawcę aktualną decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzająca zakład do prowadzenia działalności w zakresie produkcji od surowca do gotowej potrawy oraz przygotowania potraw do cateringowej obsługi gastronomicznej firm. - Kserokopie potwierdzającą za zgodność z oryginałem przez PPIS i Wykonawcę zaświadczenie potwierdzające, że obiekt jest pod stałym bieżącym nadzorem Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, oraz że w dniu złożenia oferty spełnia wszystkie wymagania sanitarno-techniczne PPIS właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu. - Kserokopie potwierdzającą za zgodność z oryginałem przez PPIS i Wykonawcę aktualną decyzję właściwego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu zakładu wraz ze środkiem transportu do przewozu żywności (cateringowej obsługi gastronomicznej firm ),w celu potwierdzenia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do realizacji zamówienia.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie usług gastronomicznych z cateringiem z wykorzystaniem zał. nr 2.
 
Informacje dodatkowe
 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia wymienionego powyżej warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawców metodą: spełnia; nie spełnia. Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy: oferent wykażę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Dokumentem potwierdzającymi spełnianie warunku, będzie: oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia z wykorzystaniem zał. nr 2
 
Informacje dodatkowe
 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia wymienionego powyżej warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawców metodą: spełnia; nie spełnia. Ocena: zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy: oferent wykaże dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku,)będzie oświadczenie o dysponowaniem potencjałem technicznym i osobami zdolnymi zapewniającej wykonanie zamówienia z wykorzystaniem zał. nr 2.
 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp)
 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp)
 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy Pzp)
 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp)
 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 5 ustawy Pzp)
 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 6 ustawy Pzp)
 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp)
 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak
 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt. III.3) - III.6)

Informacja dla wykonawców planujących wspólne ubieganie się o zamówienie (konsorcja): Oferta składana wspólnie przez kilku wykonawców musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej w następujący sposób: 1) wymienione SIWZ w pkt.6. – od każdego wykonawcy składającego ofertę wspólną 2) wymienione w pkt. ,6.1)a; 6.1) b; 6.1)c; 6.1)d: 6.1)e - od dowolnego wykonawcy składającego ofertę wspólną lub od wykonawców łącznie. Informacja dla wykonawców, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ pkt. 6 : 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2. Dokumenty, o których mowa w SIWZ pkt.7.1.1) lit a,b,c; powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-mieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt7.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
 
nie
 
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
 
nie
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
 
nie
 
Informacje dodatkowe:
 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
 
nie
 
Informacje dodatkowe:
 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
 
nie
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena oferty brutto

80.00

termin płatności za wykonaną usługę

20.00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak
 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
 

Informacje dodatkowe
 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
 

Wstępny harmonogram postępowania:
 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
 


Informacje dodatkowe:
 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
nie
 
Informacje dodatkowe:
 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: 20/12/2016 godzina: 10:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 


Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
 
Zakres dający podstawę do zawarcia aneksu do umowy: -zmiana stawki podatku VAT -zmiana rodzaju wyżywienia w ramach ustalonej stawki dziennej dla osób, dla których wymagane jest żywienie specjalne. -zmiana przepisów stosowanych w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży wydanych przez właściwe organy.
 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 20/12/2016, godzina: 10:00,
 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
 
nie
 
Wskazać powody:
 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 
>
 
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2016 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Halina Burdzy
Ilość wyświetleń: 1011
07 grudnia 2016 13:27 (Halina Burdzy) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2016 13:25 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [siwz__zaczniki_na__wyywienie_wychowanek__mos__na_2017_rok___zaczniki. doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2016 13:24 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [ogoszenie_o_zamwieniu__dostaw___a_caodzienego_wyywienia_dla_wychowane k___mos__w_biaej.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)