Przetargi - archiwum

Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w maksymalnej ilości 60 m³.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego lekkiego 

Biała: Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w maksymalnej ilości 60 m³.

Podana ilość oleju opałowego stanowi maksymalne zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy. Olej opałowy należy dostarczyć do kotłowni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie
Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej, krajowy numer identyfikacyjny 30177462200000, ul. Biała, ul. Parkowa  1, 64980   Trzcianka, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 163 066, e-mail mosbiala@gmail.com, faks 672 163 066. 
Adres strony internetowej (URL): bip.osrodeksocjoterapiibiala.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)

nie 
bip.osrodeksocjoterapiibiala.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie 
bip.osrodeksocjoterapiibiala.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać

pod adresem

nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:
nie
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:
tak
 
Inny sposób:
 
tak Inny sposób: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat pokój nr 1,
 
Adres:
 
ul. Parkowa 1 Biała 64-980 Trzcianka
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w maksymalnej ilości 60 m³ Podana ilość oleju opałowego stanowi maksymalne zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy. Olej opałowy należy dostarczyć do kotłowni Młodzieżowego Ośrodka socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
 

Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w maksymalnej ilości 60 m³ Podana ilość oleju opałowego stanowi maksymalne zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy. Olej opałowy należy dostarczyć do kotłowni Młodzieżowego Ośrodka socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej. Odbiorca zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości kupionego oleju opałowego. Przedmiot dostawy winien spełniać parametry jakościowe spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 30 z późn zmianami.) oraz Polskiej Normy PN-C-96024:2011. Poniżej zostały przedstawione następujące parametry dla oleju opałowego lekkiego będącego przedmiotem zamówienia: 1) Wartość opałowa nie niższa niż – 42,6 MJ/kg; 2) Gęstość w temperaturze 15 ºC nie wyższa niż– 0,86 g/cm3; 3) Temperatura zapłonu nie niższa ni – 56 ºC ; 4) Temperatura płynięcia nie wyższa niż – (- 24 ºC ); 5) Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 ºC nie większa niż – 6mm2/s; 6) pozostałość po spopieleniu 0,01 % (m/m); 7) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m); 8) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg; 9) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg; 10) Barwa – czerwona Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1054). Olej opałowy należy dostarczać do wskazanej kotłowni w ilości określonej zamówienia i przekazanej drogą elektroniczną lub telefoniczną przez dyrektora MOS lub pracownika wyznaczonego, przez dyrektora MOS w terminie nie dłuższym niż 24 godzin licząc od chwili otrzymania zamówienia. Dostawy należy wykonywać przy użyciu autocystern zaopatrzonych w instalację pomiarową, którą odmierzany będzie olej. Do każdej dostawy WYKONAWCA zamówienia będzie dołączał dokumenty określone we wzorze umowy. 
II.5) Główny kod CPV: 09135000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:
 
Waluta:
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia stosownie do przepisów Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami objętymi zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków:
 
Informacje dodatkowe
 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada min.1 autocysterny o pojemności nie mniejszej niż 8.000 litrów do wykonania zamówienia,zaopatrzona w instalację pomiarową, którą odmierzany będzie olej dostarczany do kotłowni wraz z aktualnym świadectwem legalizacji wystawionym przez Główny Urząd Miar lub Obwodowy Urząd Miar.
 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
nie
 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami objętymi zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawcy planujący wspólne ubieganie się o zamówienie (Konsorcja): W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty wspólnej, warunki wyszczególnione w SIWZ w pkt. VI a) i e) muszą spełniać wszyscy wykonawcy, warunki wyszczególnione powyżej w pkt. VI b); c); d); wykonawcy muszą spełniać łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia

do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
 
nie
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
 
nie
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału

w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
 
nie
 
Informacje dodatkowe:
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
 
nie
 
Informacje dodatkowe:
 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
 
nie
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

80

termin płatności za wykonaną dostawę

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
nie
 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
 
Informacje dodatkowe
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania:
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom

oprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 27/12/2016, godzina: 10:00,
 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
 
nie
 
Wskazać powody:
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2016 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Halina Burdzy
Ilość wyświetleń: 955
13 grudnia 2016 10:51 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [zmiana_w_siwz_na_olej_opaowy_2017_r.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2016 12:38 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [specyfikacja_4_zaczniki___olej___opaowy__mos_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2016 12:37 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [ogoszenie_o_zamwieniu__dostawy_oleju_opaowego_lekkiego.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)