Przetargi - archiwum

Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę węgla kamiennego orzech lub kostka w ilości do 30 ton

Zaproszenie do składania ofert cenowej w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie  z Regulamin udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  30 000 euro przez  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im Ireny Sendlerowej  w Białej oraz o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie art.   4 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca  2014 r.  - Prawo zamówień publicznych  (tekst    jednolity: Dz. U. z  dnia 22 grudnia 2015r.  poz. 2164 z późn. zm.)  na  wykonanie:


Dostawa  węgla kamiennego –orzech lub kostka w ilości  do 30 ton  dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej  w sezonie grzewczym  2017 rok.
      (rodzaj zamówienia: dostawa  Główny kod CPV: 09135000-4 )


1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego ;
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Białej
Biała ul. Parkowa 1
64-980 Trzcianka 
NIP 763 212 00 67
2. Opis przedmiotu zamówienia.
        
       Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa węgla kamiennego orzech lub kostka w ilości  do
      30  w sezonie grzewczym  2017 roku.                                                                                                     
      Zamawiający nie będzie ponosił żadnych konsekwencji, a szczególności finansowych   
      z  tytułu nie wykorzystania części węgla kamiennego  określonego w zamówieni.
      Węgiel kamienny należy dostarczać do  kotłowni w ilości  określonej w zamówieniu               
      przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie dłuższym niż 24 godziny licząc od chwili 
      otrzymania zamówienia przez WYKONAWCĘ.
       Zamówienie obejmuje dostawę węgla kamiennego do kotłowni Zamawiającego  o     
      parametrach nie gorszych niż
       Proszę o podanie parametrów
      - wartość opałowa   – min. 24.000 KJ/kg                              …………
      - zawartość popiołu – max    7%                                            ……………
      - zawartość siarki     - max  0,6%                                           ……………
      - zawartość wilgoci -   max  12%                                            ……………
 3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.
 
Cena, musi być podana w ofercie w złotych polskich, liczbą i słownie z
Dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.      
Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:
oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę
  Za 1 tonę węgla kamiennego z dostawą do kotłowni Zamawiającego w Białej  ul. Stodolna.
 
Cena netto  - ………………PLN/ 1tony + podatek VAT……………..PLN/ 1tony

   = cena brutto ………………PLN/1tony  Słownie brutto:
……………………………………………………………………………
 
  =  cena ofertowa brutto …………PLN/1 tonę   x 30 ton = …………………PLN
                                                       (wartość podlegająca ocenie)

1.2 Termin płatności za wykonaną dostawę  po otrzymania prawidłowo wystawionej
           
  faktury VAT. ……………………..
          (wartość podlegająca ocenie)

            Numer rachunku bankowego: ..............................................................
        3.  Kryteria oceny
                 1.1  80%          - cena,  brutto,
                 1.2  20% - termin płatności za wykonaną usługę,
                 1.1  cena – 80%
                    Pmin ofert y           
                    Px,y =      --------------------------  * Waga 100% * 80 pkt.
                    P oferty x,y
                   Składniki oceny wyliczone będą na podstawie powyższego wzoru, gdzie:
                   - Pmin – stanowi cenę oferty najtańszej
                  - P oferty x,y – stanowi cenę kolejnej oferty
                  - przez 80 pkt. zamawiający rozumie ilość punktów jaką może uzyskać oferta 
                  - waga 100 % oznacza procentowy przelicznik dla kryterium
                 Składniki oceny wyliczone będą na podstawie powyższego wzoru
                1.2  Termin płatności za wykonaną usługę 20 %. 
                Za wykazany termin płatności  Wykonawca otrzyma  wskazaną ilość punktów.  
                 - Termin płatności za wykonaną usługę  od   1 do   7 dni –   5 pkt.
                 - Termin płatności za wykonaną usługę  od   8 do  14 dni – 10 pkt.
                 - Termin płatności za wykonaną usługę  od 15 do  20 dni – 15 pkt.
                 - Termin płatności za wykonaną usługę  od  21 do  30 dni – 20 pkt.
4.    Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
               Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w :
 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej  w Białej
 Biała ul.Parkowa1, 64- 980  Trzcianka
-sekretariat
 nie później niż do dnia  28.12. 2016 r.  do godziny 10.00
  Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
               Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej
 Biała  ul. Parkowa1,  64-980 Trzcianka 
 OFERTA  NA 
 NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  28.12. 2016 r.  GODZ. 10:15
 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest  maszynopis lub wydruk komputerowy).         
a) przesłać na adres: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im Ireny Sendlerowej  w Białej
Biała ul. Parkowa 1  64-980 Trzcianka,
                  b) złożyć w sekretariacie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej  w
                      Białej Biała ul. Parkowa 1  64-980 Trzcianka.
 Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
  Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
b) wypełniony i podpisany formularz oferty,
c) podpisany projekt umowy   załącznik Nr 1,
d) oświadczenie załącznik Nr 2,
                  
       5.   Osoba do kontaktu Pan Ostrowski Wacław  nr. telefonu  692 296  643
6.  Otwarcie ofert nastąpi dnia  28.12. 2016 r. o godzinie  10:15  w siedzibie Zamawiającego    
            Sali Konferencyjnej Nr.10.
      
Dyrektor  MOS
Sławomir Milczarek

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2016 22:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Halina Burdzy
Ilość wyświetleń: 938
12 grudnia 2016 22:19 (Halina Burdzy) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2016 22:17 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [umowa_na_wgiel_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2016 22:17 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [owiadczenie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)