Przetargi - archiwum

Zaproszenie do skladania oferty na świadczenie usług serwisowych - okresowy przegląd olejowych kotłów grzewczych

 

Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro:

 

Na świadczenie usług serwisowych – okresowy przegląd olejowych kotłów grzewczych mieszczących się w kotłowni budynku głównego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej, Biała ul. Parkowa 1, 64-980 Trzcianka.

 

I Nazwa (firma), adres Zamawiającego:

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej

 

Biała ul. Parkowa 1 64-980 Trzcianka.

 

NIP 763 212 00 67

 

II Opis przedmiotu zamówienia.

 

W ramach wykonanego przeglądu dla w/w punktów – jeden raz przed sezonem grzewczy

 

(do dnia 15.10.2017 r.) należy wykonać: - ogólną ocenę stanu instalacji kotłowni,

 

- czyszczenie i wyregulowanie palnika zgodnie z zaleceniami producenta palnika (należy

 

zdemontować palnik, sprawdzić zabezpieczenia, sprawdzić i ewentualnie wymienić dysze,

 

skontrolować elektrody, ponownie zamontować ),

 

- wymianę filtrów oleju,

 

- wykonanie analizy spalin,

 

-wyminę innych niesprawnych elementów kotła grzewczego stwierdzonych podczas przeglądu.

 

-sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu protokołu przeglądu urządzeń (potwierdzone

 

przez odpowiednią osobę, dla każdego obiektu odrębnie)

 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą ponadto usługi dotyczące naprawy (usuwania awarii)

 

nie wchodzące w zakres usług serwisowych. Powyższe naprawy będą realizowane na podstawie

 

pisemnych zleceń w ramach umowy. Do naprawy kotłów i automatyki kotłowej Wykonawca

 

przystąpi nie później niż 12 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

 

Usługi określone w przedmiocie zamówienia mają być wykonywane przez osoby posiadające

 

stosowne uprawnienia.

 

Wykonawca musi posiadać dostęp do części serwisowych celem sprawnego wykonania naprawy i

 

usunięcia powstałej awarii.

 

Elementy montowane podczas przeglądu i prowadzonych napraw powinny posiadać stosowne

 

certyfikaty i atesty bezpieczeństwa zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

III. Termin wykonania zamówienia – zamówienie należy wykonać w terminie: - przegląd okresowy

 

kotłów grzewczych do 15.10.2017 r. - naprawy i usuwanie awarii do 31.12.2017r

 

IV. Kryteria oceny :

 

1.1 80% - cena, brutto,

 

1.2 20% - termin płatności za wykonaną usługę,

 

1.1 cena – 80%

 

Pmin ofert y

 

Px,y = -------------------------- * Waga 100% * 80 pkt.

 

P oferty x,y

 

Składniki oceny wyliczone będą na podstawie powyższego wzoru, gdzie:

 

- Pmin – stanowi cenę oferty najtańszej

 

- P oferty x,y – stanowi cenę kolejnej oferty

 

- przez 80 pkt. zamawiający rozumie ilość punktów jaką może uzyskać oferta

 

- waga 100 % oznacza procentowy przelicznik dla kryterium

 

Składniki oceny wyliczone będą na podstawie powyższego wzoru

 

1.2 Termin płatności za wykonaną usługę 20 %.

 

Za wykazany termin płatnościWykonawca otrzyma wskazaną ilość punktów.

 

- Termin płatności za wykonaną usługę od 1 do 7 dni5 pkt.

 

- Termin płatności za wykonaną usługę od 8 do 14 dni10 pkt.

 

- Termin płatności za wykonaną usługę od 15 do 20 dni15 pkt.

 

- Termin płatności za wykonaną usługę od 21do 30 dni20 pkt.

 

V. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w :

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej

 

Biała ul. Parkowa 1, 64- 980 Trzcianka

 

-sekretariat

 

nie później niż do dnia 29.12.2017r. do godziny 10.00

 

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej

 

Biała ul. Parkowa1, 64-980 Trzcianka

 

OFERTA NA <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 29.12.2016r. GODZ. 10:15.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnejmusi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest

 

maszynopis lub wydruk komputerowy).

 

    1. przesłać na adres: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej

 

Biała ul. Parkowa 1 64-980 Trzcianka

 

    1. złożyć w sekretariacie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej

 

Biała ul. Parkowa 1 64-980 Trzcianka

 

Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 

    1. wypełniony i podpisany formularz oferty,

    2. podpisany projekt umowy załącznik Nr 1,

    3. oświadczenie załącznik Nr 2,

 

VI. Osoba do kontaktu Pan Ostrowski Wacław nr. telefonu 692 296 643

 

VII. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.12.2016 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego w

 

Sali Konferencyjnej Nr 10 .

 

Dyrektor MOS

 

Sławomir Milczarek

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2016 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Halina Burdzy
Ilość wyświetleń: 958
13 grudnia 2016 11:44 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [owiadczenie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 11:43 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [projekt_umowa___przegld_serwisowy_kotw_grzewczych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 11:43 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [formularz_ofertoy__na_usugi_serwisowe_i_naprawcze_kotlw_grzewczych.do c] do dokumentu. (Dokument opublikowany)