Przetargi - archiwum

Informacje dodatkowe do postępowania związanego z usługami serwisowymi - przeglad olejowych kotłów grzewczych

Informacja dla wszystkich uczestników postępowania

 

Zamawiający informuje zaproszeniu do składania oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

Na świadczenie usług serwisowych – okresowy przegląd olejowych kotłów grzewczych mieszczących się w kotłowni budynku głównego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej Biała ul. Parkowa 1, 64-980 Trzcianka.

 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

Na świadczenie usług serwisowych – okresowy przegląd olejowych kotłów grzewczych mieszczącej się w kotłowni budynku głównego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej,

Biała ul. Parkowa 1 64-980 Trzcianka informuje, że Zamawiający na podstawie art.. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zamieszcza treść zapytania wraz z wyjaśnieniem

 

I Zapytanie o wprowadzeniu zmian do projektu umowy.

 

Dotyczy: postępowania pn.: „Świadczenie usług serwisowych – okresowy przegląd olejowych kotłów grzewczych mieszczących się w kotłowni budynku głównego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym przystąpieniem do postępowania pn.: „Świadczenie usług serwisowych – okresowy przegląd olejowych kotłów grzewczych mieszczących się w kotłowni budynku głównego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii”, niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie następujących zmian do projektu umowy lub wyjaśnienie wskazanych niżej zapisów:

  1. Dotyczy projektu umowy:

W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o zmianę § 1 ust. 3 z:

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą ponadto usługi dotyczące naprawy (usuwania awarii). Powyższe naprawy będą realizowane na podstawie pisemnego zlecenia w ramach umowy. Do naprawy kotłów i automatyki kotłowej Wykonawca przystąpi nie później niż 12 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego”

na:

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą ponadto usługi dotyczące naprawy (usuwania awarii). Powyższe naprawy będą realizowane na podstawie pisemnego osobnego zlecenia w ramach umowy. Do naprawy kotłów i automatyki kotłowej Wykonawca przystąpi nie później niż 12 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego”.

  1. Dotyczy projektu umowy:

W związku z tym, iż Wykonawca może ponosić odpowiedzialność tylko za szkody, które powstały z jego winy, nie może natomiast ponosić odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku działania Zamawiającego lub osób trzecich, wnosimy o zmianę § 4 z:

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki: 1. Naprawa szkód powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, 2. Ścisłe przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.”

na:

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki: 1. Naprawa szkód powstałych z winy Wykonawcy w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, 2. Ścisłe przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.”

  1. Dotyczy projektu umowy:

W związku z tym iż, w § 1 ust. 3 oraz § 6 ust. 2 mowa jest o przystąpieniu do naprawy awaryjnej w ciągu 12 godzin od odebrania pisemnego zlecenia, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną tylko w przypadku przekroczenia tego terminu. Wnosimy zatem o ujednolicenie zapisów umowy i zmianę § 8 ust. 1 pkt. a z:

a) za zwłokę w wykonaniu prac związanych z usunięciem awarii w wysokości 100 zł za każdą godzinę opóźnienia”

na:

a) za zwłokę w przystąpieniu do naprawy w wysokości 100 zł za każdą godzinę opóźnienia”.

W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowana zmianę, prosimy o wyjaśnienie zapisu § 8 ust. 1 pkt. a, gdyż według Wykonawcy zapis ten nie jest jednoznaczny.

  1. Dotyczy projektu umowy:

W związku z tym, iż w art. 481 Kodeksu cywilnego jest mowa o odsetkach ustawowych za opóźnienie, wnosimy o doprecyzowanie § 8 ust. 2 pkt b i jego zmianę z:

b) za zwłokę w płaceniu faktur w wysokości odsetek – określonych ustawą”

na:

b) za zwłokę w płaceniu faktur w wysokości odsetek za opóźnienie – określonych ustawą”.

W przypadku nie wyrażenia zgody na proponowane zmiany prosimy o uzasadnienie decyzji.

 

II.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany w treści projektu umowy dotyczącej

świadczenia usług serwisowych – okresowy przegląd olejowych kotłów grzewczych mieszczącej się w kotłowni budynku głównego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej Biała ul. Parkowa 1 64-980 Trzcianka.

 

Wacław Ostrowski

Kierownik gospodarczy

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2016 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Halina Burdzy
Ilość wyświetleń: 801
20 grudnia 2016 13:15 (Halina Burdzy) - Dodanie załącznika [informacja.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2016 13:15 (Halina Burdzy) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)