Przetargi - archiwum

Zaproszenie do składania oferty na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) i regulaminu MOS w Białej.

 

 

 

Zapraszamy do składania oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

 

 

 

  1. Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej dla obiektów n/w:

 

 

 

1. budynku Internat,

 

2. budynek Sali Gimnastycznej (z kotłownią co. znajdującą się w budynku),

 

i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku głównego

 

MOS.

 

 

 

Zamawiający wymaga wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowej w formie papierowej i elektronicznej.

 

 

 

II. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej

 

Biała, ul. Parkowa 1, 64-980 Trzcianka, NIP 763-212-00-67

 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zakres zadania obejmuje opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów wymienionych pkt. I

 

Instrukcja Bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać pełen zakres wynikający z § 6

 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719), tj.:

 

 

 

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

 

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

 

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru, zagrożenia bombowego i innego zagrożenia;

 

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

 

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

 

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

 

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

 

8) część graficzną dotycząca ewakuacji oraz lokalizacji sprzętu i urządzeń. ppoż.

 

plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

 

a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

 

b) odległości od obiektów sąsiadujących,

 

c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

 

d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

 

e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

 

f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

 

g) podziału obiektu na strefy pożarowe,

 

h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

 

i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

 

j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

 

k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

 

l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

 

ł) Zamawiający udostępni Wykonawcy listę osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

 

Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia, dojazdów do obiektów MOS itp. ponosi Wykonawca.

 

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego należy opracować w formie papierowej i elektronicznej (2 egzemplarze + płyta CD dla każdego z budynków).

 

 

 

IV. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku głównego MOS zgodnie wynikająca z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719).

 

 

 

V. Termin wykonania zamówienia do dnia 10. Lutego 2017 roku

 

 

 

VI. Kryteria oceny :

 

1.1 80% - cena, brutto,

 

1.2 20% - termin płatności za wykonaną usługę,

 

1.1 cena – 80%

 

Pmin oferty

 

Px,y = -------------------------- * Waga 100% * 80 pkt.

 

P oferty x,y

 

Składniki oceny wyliczone będą na podstawie powyższego wzoru, gdzie:

 

- Pmin – stanowi cenę oferty najtańszej

 

- P oferty x,y – stanowi cenę kolejnej oferty

 

- przez 80 pkt. zamawiający rozumie ilość punktów jaką może uzyskać oferta

 

- waga 100 % oznacza procentowy przelicznik dla kryterium

 

Składniki oceny wyliczone będą na podstawie powyższego wzoru

 

1.2 Termin płatności za wykonaną usługę 20 %.

 

Za wykazany termin płatnościWykonawca otrzyma wskazaną ilość punktów.

 

- Termin płatności za wykonaną usługę 7 dni 5 pkt.

 

- Termin płatności za wykonaną usługę 14 dni 10 pkt.

 

- Termin płatności za wykonaną usługę 20 dni 15 pkt.

 

- Termin płatności za wykonaną usługę 30 dni 20 pkt.

 

 

 

VII. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w :

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej

 

Biała ul. Parkowa 1, 64- 980 Trzcianka

 

-sekretariat

 

nie później niż do dnia 12.01. 2017 r. do godziny 10.00

 

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im Ireny Sendlerowej w Białej

 

Biała ul. Parkowa1, 64-980 Trzcianka

 

OFERTA NA <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 12.01.2017 r. GODZ. 10:15.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest

 

maszynopis lub wydruk komputerowy).

 

    1. przesłać na adres: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej

 

Biała ul. Parkowa 1 64-980 Trzcianka

 

    1. złożyć w sekretariacie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej

 

Biała ul. Parkowa 1 64-980 Trzcianka

 

Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 

    1. wypełniony i podpisany formularz oferty,

 

d) podpisany projekt umowy załącznik Nr 1,

 

e) oświadczenie załącznik Nr 2,

 

VIII. Osoba do kontaktu: Pan Ostrowski Wacław, nr. Telefonu: 692 296 643, 600 078 867

 

IX. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.01.2017 r. o godzinie 10:20 w siedzibie Zamawiającego w Świetlicy.

 

 

 

 

 

Dyrektor MOS

 

Sławomir Milczarek

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2017 00:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Halina Burdzy
Ilość wyświetleń: 915
05 stycznia 2017 00:08 (Halina Burdzy) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)